Adatkezelési tájékoztató a visszaélés bejelentő rendszerrel kapcsolatos adatkezelésről

Adatkezelési tájékoztató a visszaélés bejelentő rendszerrel kapcsolatos adatkezelésről

A Viarent Haszonjárművek Magyarországi Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13., cégjegyzékszám: 13-09-090287, adószám: 10935491-2-13) és a DELTA-TRUCK Járműjavító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13., cégjegyzékszám: 13-09-090615, adószám: 10544350-2-13) mint a visszaélés-bejelentő rendszer közösen működtető adatkezelők (a közös adatkezelők a továbbiakban: „Adatkezelő”, „Társaság”) jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) útján tesz eleget a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”) foglalt tájékoztatási kötelezettségének az Adatkezelőnek  visszaélés bejelentő rendszerrel összefüggésben adatkezeléssel kapcsolatban.

Közös adatkezelők megnevezése és elérhetősége:

Adatkezelő neve: Viarent Haszonjárművek Magyarországi Kft.

Adatkezelő székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13.

Adószáma: 10935491-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-090287

E-mail címe: marketing@viaberauto.hu

Adatkezelő neve: DELTA-TRUCK Járműjavító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13.

Adószáma: 10544350-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-090615

E-mail címe: marketing@delta-truck.hu

Adatkezelés célja: A bejelentések kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése
Kezelt adatok köre: Az érintett neve és e-mail címe és a bejelentés tartalma, a vizsgálat során közölt egyéb személyes adat (szükség esetén az érintett által közölt vagy a vizsgálat során feltárt különleges személyes adat), valamint a vizsgálati jegyzőkönyv tartalma.
Érintettek köre: Az Adatkezelő felé bejelentést tevő, valamint a bejelentés vizsgálatával érintett természetes személyek
Adatkezelés jogalapja: A bejelentést tevő természetes személy személyes adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz jogszabály alapján történik. Amennyiben a bejelentő különleges személyes adatot közöl a bejelentésben, úgy az a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontján alapul.

A bejelentés vizsgálatával érintett természetes személyek személyes adatainak kezelése a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján történik. A különleges személyes adatok kezelése esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 9. cikk (2) bekezdés f) pontján alapul, azaz az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adattárolás határideje: A vizsgálat lezárásától vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezése esetén az eljárás lezárásától számított 5 évig (elévülési idő). Amennyiben a vizsgálat eredményeképpen vagy azzal összefüggésben bírósági vagy hatósági eljárás indul annak jogerős lezárásáig tart.

Amennyiben a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törli az Adatkezelő.

Adatkezelés módja: Elektronikusan/írásban/szóbeli bejelentésről írásbeli jegyzőkönyv
Adat forrása: Érintettől felvett adat
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő nem tudja tájékoztatni az érintettet a vizsgálat lefolytatásáról. Amennyiben a személyes adat-szolgáltatás elmaradása a vizsgálat lényegi elemét érinti, az Adatkezelő nem tudja lefolytatni a bejelentés alapján a vizsgálatot.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

Az adatfeldolgozó, adattovábbítás

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Vieeye Online Marketing Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 17/A

Adószáma: 23087471-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-185120

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatfeldolgozó önálló döntést nem jogosult hozni, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozó a részére az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésével kapcsolatban az adatokat kizárólag az arra feljogosított személyek és korlátozottan ismerhetik meg az adatfelvétel során.

Az érintettek jogai és a jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél vagy írásban, az Adatkezelő székhelyére megküldött levélben írásbeli kérelme alapján; illetve jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint az adathordozhatósághoz, továbbá a jogorvoslathoz való jogával, és hozzájárulásának visszavonásának jogával élni.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintettek számára a Társaság, azaz az adatkezelő biztosítja a GDPR-ban rögzített jogokat, amelyek az alábbiak:

  • Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával és körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés),
  • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti (GDPR 7. cikk),
  • Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR 15. cikk),
  • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk),
  • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztasson /elfeledtetéshez való jog/ (GDPR 17. cikk),
  • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR 18. Cikk),
  • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását /adathordozhatósághoz való jog/ (GDPR 20. cikk),
  • Amennyiben az adatkezelésre közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség, megilleti a tiltakozáshoz való jog az ilyen adatkezelés leállítása érdekében (GDPR 21. cikk),
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik (GDPR 77. cikk).

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy az Adatkezelő személyes adatait kezeli, úgy panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz, továbbá az érintett jogosult az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal közvetlenül a hatósághoz is fordulni, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ne szalassza el a legjobb ajánlatainkat

Iratkozzon fel hírlevelünkre és tájékoztatjuk akcióinkról, újdonságainkról.

Tovább a feliratkozásra